اخبار و مطالب شنا

آشنایی با بانوان رکورددار شنای ایران

دِه سنی:۱۱-۱۲سال  بانوان             بروزرسانی رکوردهای رده های سنی- مسافت بلند (Long course)                  تا تاریخ : اسفند ۱۳۹۴اسفند ۱۳۹۴

محـل وتـاریخ رکـورد استـان/باشگاه نـام و نـام خـانوادگی مــاده ردیف
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۰:۲۹٫۹۳   پیشتازتهران مریم شیخ زاده ۵۰  متر آزاد ۱
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۱:۰۶٫۲۸ پیشتازتهران مریم شیخ زاده ۱۰۰  متر آزاد ۲
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۲:۲۵٫۱۷ ستارگان دلفین تهران مژده رمضانعلی ۲۰۰  متر آزاد ۳
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۵:۰۳٫۶۰ ستارگان دلفین تهران دنیا امیر اسدی ۴۰۰متر آزاد ۴
قهرمان کشوری۹۲ ۰۰٫۳۴٫۹۹ تهران عطیه قپانوری ۵۰متر پشت ۵
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۱:۱۴٫۸۷ ستارگان دلفین تهران مژده رمضانعلی ۱۰۰متر پشت ۶
جام فجر ری اسفند۹۳/استخر آزادی ۰۲٫۴۴٫۷۱ تهران روژین عظیمی ۲۰۰متر پشت ۷
جام فجر ری اسفند۹۳/استخر آزادی ۰۰٫۳۹٫۱۷ ملی ویانا خدامددی ۵۰مترقورباغه ۸
جام فجر ری اسفند۹۳/استخر آزادی ۰۱٫۲۵٫۸۰ داماش ایرانیان ویانا خدامددی ۱۰۰متر قورباغه ۹
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۲:۵۷٫۹۰ ستارگان دلفین تهران ژینا گرجی ۲۰۰متر قورباغه ۱۰
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۰:۳۲٫۹۲ پیشتازتهران مریم شیخ علیزاده ۵۰متر پروانه ۱۱
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۱:۱۲٫۳۵ ستارگان دلفین تهران مژده رمضانعلی ۱۰۰  متر  پروانه ۱۲
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۲:۴۰٫۱۲ ستارگان دلفین تهران ژینا گرجی ۲۰۰ متر مختلط انفرادی ۱۳
آبان۸۰ ۰۲٫۱۷٫۹۴ ملی نیکدخت قدملی-فرناز نیکو فرید-سپیده همامی-راحله محمد میرزائی ۵۰×۴  متر آزاد تیمی ۱۴
جام فجر ری اسفند۹۳/استخر آزادی ۰۴٫۴۰٫۳۴ ستارگان دلفین (الف)   ۱۰۰×۴  متر آزاد تیمیآ ۱۵
آبان۸۰ ۰۲٫۲۹٫۰۷ ملی فرناز نیکوفرید-هدی حبیبی-سارا شیرزادی-راحله محمد میرزائی ۵۰×۴  متر مختلط تیمی ۱۶
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۵:۰۶٫۱۱ ستارگان دلفین تهران   ۱۰۰×۴  مترمختلط  تیمی ۱۷

 

ردِه سنی:۱۳-۱۴سال بانوان             بروزرسانی رکوردهای رده های سنی- مسافت بلند (Long course)                  تا تاریخ : اسفند ۱۳۹۴اسفند ۱۳۹۴

محـل وتـاریخ رکـورد استـان نـام و نـام خـانوادگی مــاده ردیف
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۰:۲۹٫۳۸ ستارگان دلفین تهران مریم ترکستانی ۵۰  مترآزاد ۱
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۱:۰۴٫۰۸ غدیر رودهن ریحانه نوروزی ۱۰۰ مترآزاد ۲
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۲:۱۸٫۷۴ ستارگان دلفین تهران مریم ترکستانی ۲۰۰ مترآزاد ۳
جام زرین تهران اسفند ۹۴ ۰۴:۵۳٫۴۰ ستارگان دلفین تهران مریم ترکستانی ۴۰۰  مترآزاد ۴
آذر۸۸(لیگ) ۱۰٫۴۱٫۱۲ داماش ایرانیان سارینا اشتیاقی ۸۰۰متر آزاد ۵
اسفند۸۸(لیگ) ۲۰٫۱۲٫۰۴ داماش ایرانیان مهر دخت اکبری ۱۵۰۰متر آزاد ۶
جام فجر ری اسفند۹۳/استخر آزادی ۰۰٫۳۳٫۸۸ پیشتاز ۱ بهار امامی ۵۰متر پشت ۷
جام زرین تهران اسفند۹۴ ۰۱:۱۳٫۶۷ قزوین فاطمه زهرا تجدد ۱۰۰مترپشت ۸
آذر۸۸(لیگ ) ۰۲٫۳۸٫۷۳ داماش ایرانیان سارینا اشتیاقی ۲۰۰متر پشت ۹
آذر۸۸(لیگ ) ۰۰٫۳۶٫۴۵ فولاد مبارکه سپاهان دنیا حسینی ۵۰متر قورباغه ۱۰
آذر۸۸(لیگ ) ۰۱:۲۱٫۱۵ فولاد مبارکه سپاهان دنیا حسینی ۱۰۰متر قورباغه ۱۱
آذر۸۸(لیگ ) ۰۲٫۵۵٫۰۴ فولاد مبارکه سپاهان دنیا حسینی ۲۰۰متر قورباغه ۱۲
جام زرین تهران اسفند۹۴ ۰۰:۳۰٫۳۲ خراسان رضوی زهرا ملکی زندی ۵۰متر پروانه ۱۳
جام فجر ری اسفند۹۳/استخر آزادی ۰۱٫۱۱٫۴۱ خراسان رضوی مهسا مهمان نواز ۱۰۰متر پروانه ۱۴
جام زرین تهران اسفند۹۴ ۰۲:۳۳٫۶۸ ستارگان دلفین تهران مریم ترکستانی ۲۰۰متر پروانه ۱۵
اذر۹۰ جام خلیج فارس ۰۲٫۴۱٫۹۸ ستارگان دلفین ارغوان تیموری راد ۲۰۰ مترمختلط  انفرادی ۱۶
اسفند ۹۰ ۰۵٫۴۳٫۵۰ تهران مهدیه شبانی ۴۰۰ مترمختلط  انفرادی ۱۷
جام زرین تهران اسفند۹۴ ۰۴:۳۰٫۰۵ ستارگان دلفین تهران   ۱۰۰×۴ مترآزاد تیمی ۱۸
جام زرین تهران اسفند۹۴ ۰۹:۴۲٫۰۲ ستارگان دلفین تهران پریا حسینی-عسل نویدی-روژین عظیمی-مریم ترکستانی ۲۰۰×۴ مترآزاد  تیمی ۱۹
جام فجر ری اسفند۹۳/استخر آزادی ۰۵٫۰۳٫۰۶ ستارگان دلفین الف عطیه قپانوری-درسا تاجیک-عسل نویدی-ساینا سماک ۱۰۰×۴ مترمختلط  تیمی ۲۰

 

ردِه سنی:۱۵-۱۷سال بانوان             بروزرسانی رکوردهای رده های سنی- مسافت بلند (Long course)                  تا تاریخ : اسفند ۱۳۹۴اسفند ۱۳۹۴

محـل وتـاریخ رکـورد استـان نـام و نـام خـانوادگی مــاده ردیف
لیگ شنا مهر ۸۹ -تهران ۰۰:۲۸٫۲۴ فولاد مبارکه سپاهان زهرا حسین زاده نمینی ۵۰  مترآزاد ۱
لیگ شنا آبان ۸۹ -تهران ۰۱:۰۲٫۶۲ فولاد مبارکه سپاهان زهرا حسین زاده نمینی ۱۰۰ مترآزاد ۲
لیگ شنا مهر ۸۹ -تهران ۰۲:۱۷٫۷۱ فولاد مبارکه سپاهان زهرا حسین زاده نمینی ۲۰۰ مترآزاد ۳
لیگ شنا دی ماه ۸۸-تهران ۰۴:۵۵٫۰۹ فولاد مبارکه سپاهان زهرا حسین زاده نمینی ۴۰۰  مترآزاد ۴
لیگ شنا اسفند ۸۹ -تهران ۱۰:۲۲٫۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی مهردخت اکبری ۸۰۰متر آزاد ۵
لیگ شنا آبان ۸۹ -تهران ۱۹:۵۵٫۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی مهردخت اکبری ۱۵۰۰متر آزاد ۶
لیگ شنا اسفند ۸۹ -تهران ۰۰:۳۲٫۵۲ داماش ایرانیان آرمیتا پیروانی ۵۰متر پشت ۷
مسابقات قهرمانی کشورشهریور۹۱ ۰۱:۱۰٫۱۵ ستارگان دلفین تهران سارینا اشتیاقی ۱۰۰مترپشت ۸
اسفند ۹۰(جام خلیج فارس) ۰۲:۳۲٫۳۶ ستارگان دلفین تهران سارینا اشتیاقی ۲۰۰متر پشت ۹
لیگ شنا اسفند ۸۹ -تهران ۰۰:۳۵٫۲۳ فولاد مبارکه اصفهان دنیا حسینی ۵۰متر قورباغه ۱۰
لیگ شنا اسفند ۸۹ -تهران ۰۱:۱۷٫۵۷ فولاد مبارکه اصفهان دنیا حسینی ۱۰۰متر قورباغه ۱۱
لیگ شنا آذر ۸۹ -تهران ۰۲:۴۹٫۳۱ فولاد مبارکه  اصفهان دنیا حسینی ۲۰۰متر قورباغه ۱۲
آذر ۹۰ (جام خلیج فارس) ۰۰:۳۰٫۸۰ هیات شنای تهران( الف) زهرا حسین زاده نمینی ۵۰متر پروانه ۱۳
آذر ۹۰ (جام خلیج فارس) ۰۱:۰۸٫۰۱ هیات شنای تهران( الف) زهرا حسین زاده نمینی ۱۰۰متر پروانه ۱۴
لیگ شنا آبان ۸۹ -تهران ۰۲:۳۴٫۵۹ فولاد مبارکه سپاهان زهرا حسین زاده نمینی ۲۰۰متر پروانه ۱۵
لیگ شنا آبان ۸۹ -تهران ۰۲:۳۶٫۱۵ فولاد مبارکه اصفهان دنیا حسینی ۲۰۰ مترمختلط  انفرادی ۱۶
لیگ شنا مهر ۸۹ -تهران ۰۵:۳۶٫۸۹ فولاد مبارکه اصفهان زهرا حسین زاده نمینی ۴۰۰ مترمختلط  انفرادی ۱۷
لیگ شنا اسفند ۸۸ -تهران ۰۴:۱۹٫۵۱ فولاد مبارکه اصفهان زهرا حسین زاده نمینی-دنیا حسینی-سیما عبدشنطیایی-پیمانه عمرو ۱۰۰×۴ مترآزاد تیمی ۱۸
لیگ شنا دی ۸۸ -تهران ۰۹:۳۹٫۲۶ فولاد مبارکه اصفهان زهرا حسین زاده نمینی-دنیا حسینی-سیما عبدشنطیایی-پیمانه عمرو ۲۰۰×۴ مترآزاد  تیمی ۱۹
لیگ شنا آبان ۸۹ -تهران ۰۴:۵۵٫۶۰ فولاد مبارکه اصفهان نازآفرین حسن پور- دنیا حسینی-نادیا احمدی- زهرا حسین زاده نمینی ۱۰۰×۴ مترمختلط  تیمی ۲۰

 

کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
1.7

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018