گفتمان

25 خرداد 2018

0 نظرات

22 خرداد 2018

30 نظرات

17 اردیبهشت 2018

51 نظرات

15 اردیبهشت 2018

26 نظرات

13 اردیبهشت 2018

22 نظرات

10 اردیبهشت 2018

21 نظرات

8 اردیبهشت 2018

67 نظرات

6 اردیبهشت 2018

26 نظرات

26 اردیبهشت 2018

43 نظرات

24 اردیبهشت 2018

41 نظرات

22 اردیبهشت 2018

41 نظرات

19 فروردین 2018

35 نظرات

17 فروردین 2018

58 نظرات

15 فروردین 2018

41 نظرات

12 فروردین 2018

59 نظرات

10 فروردین 2018

46 نظرات

8 فروردین 2018

42 نظرات

5 فروردین 2018

56 نظرات

15 اسفند 2018

17 نظرات

13 اسفند 2018

46 نظرات

11 اسفند 2018

80 نظرات

6 اسفند 2018

36 نظرات

4 اسفند 2018

10 نظرات

4 اسفند 2018

0 نظرات

27 اسفند 2018

14 نظرات

25 اسفند 2018

56 نظرات

22 اسفند 2018

32 نظرات

20 اسفند 2018

37 نظرات

18 بهمن 2018

63 نظرات

15 بهمن 2018

13 نظرات

13 بهمن 2018

23 نظرات

11 بهمن 2018

95 نظرات

6 بهمن 2018

10 نظرات

4 بهمن 2018

42 نظرات

1 بهمن 2018

28 نظرات

31 بهمن 2018

36 نظرات

26 بهمن 2018

40 نظرات

23 بهمن 2018

46 نظرات

21 بهمن 2018

29 نظرات

18 دی 2018

10 نظرات

16 دی 2018

6 نظرات

14 دی 2018

25 نظرات

11 دی 2018

نویسنده: مدیریت سایت
15 نظرات

9 دی 2018

20 نظرات

7 دی 2018

12 نظرات

5 دی 2018

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

2 دی 2018

نویسنده: مدیریت سایت
29 نظرات

28 دی 2017

32 نظرات

26 دی 2017

44 نظرات

24 دی 2017

54 نظرات

19 آذر 2017

60 نظرات

17 آذر 2017

45 نظرات

14 آذر 2017

21 نظرات

12 آذر 2017

33 نظرات

10 آذر 2017

21 نظرات

7 آذر 2017

26 نظرات

5 آذر 2017

23 نظرات

3 آذر 2017

24 نظرات

30 آذر 2017

39 نظرات

28 آذر 2017

49 نظرات

26 آذر 2017

41 نظرات

24 آذر 2017

25 نظرات

21 آبان 2017

31 نظرات

19 آبان 2017

42 نظرات

16 آبان 2017

63 نظرات

14 آبان 2017

13 نظرات

12 آبان 2017

22 نظرات

7 آبان 2017

41 نظرات

5 آبان 2017

35 نظرات

2 آبان 2017

38 نظرات

31 آبان 2017

29 نظرات

29 آبان 2017

35 نظرات

29 آبان 2017

0 نظرات

26 آبان 2017

20 نظرات

24 آبان 2017

29 نظرات

22 مهر 2017

60 نظرات

19 مهر 2017

7 نظرات

17 مهر 2017

6 نظرات

15 مهر 2017

12 نظرات

12 مهر 2017

2 نظرات

10 مهر 2017

25 نظرات

8 مهر 2017

18 نظرات

5 مهر 2017

19 نظرات

3 مهر 2017

11 نظرات

28 مهر 2017

7 نظرات

26 مهر 2017

1 نظرات

26 مهر 2017

6 نظرات

12 شهریور 2017

16 نظرات

10 شهریور 2017

7 نظرات

7 شهریور 2017

13 نظرات

5 شهریور 2017

18 نظرات

3 شهریور 2017

45 نظرات

31 شهریور 2017

31 نظرات

29 شهریور 2017

21 نظرات

27 شهریور 2017

29 نظرات

24 شهریور 2017

12 نظرات

22 مرداد 2017

14 نظرات

21 مرداد 2017

13 نظرات

17 مرداد 2017

12 نظرات

15 مرداد 2017

11 نظرات

13 مرداد 2017

24 نظرات

10 مرداد 2017

30 نظرات

8 مرداد 2017

27 نظرات

6 مرداد 2017

20 نظرات

3 مرداد 2017

13 نظرات

1 مرداد 2017

22 نظرات

30 مرداد 2017

61 نظرات

27 مرداد 2017

44 نظرات

25 مرداد 2017

18 نظرات

25 مرداد 2017

2 نظرات

23 مرداد 2017

23 نظرات

21 تیر 2017

8 نظرات

18 تیر 2017

14 نظرات

16 تیر 2017

نویسنده: مدیریت سایت
37 نظرات

13 تیر 2017

2 نظرات

11 تیر 2017

3 نظرات

9 تیر 2017

17 نظرات

6 تیر 2017

7 نظرات

4 تیر 2017

14 نظرات

2 تیر 2017

9 نظرات

22 تیر 2017

6 نظرات

22 تیر 2017

2 نظرات

20 خرداد 2017

14 نظرات

18 خرداد 2017

24 نظرات

15 خرداد 2017

28 نظرات

13 خرداد 2017

24 نظرات

12 خرداد 2017

24 نظرات

8 خرداد 2017

19 نظرات

6 خرداد 2017

15 نظرات

1 خرداد 2017

22 نظرات

1 خرداد 2017

2 نظرات

29 خرداد 2017

41 نظرات

25 خرداد 2017

10 نظرات

4 اردیبهشت 2017

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

2 اردیبهشت 2017

نویسنده: مدیریت سایت
9 نظرات

1 اردیبهشت 2017

نویسنده: مدیریت سایت
6 نظرات

27 اردیبهشت 2017

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

25 اردیبهشت 2017

نویسنده: مدیریت سایت
5 نظرات

8 دی 2017

نویسنده: مدیریت سایت
9 نظرات

5 دی 2017

نویسنده: مدیریت سایت
6 نظرات

3 دی 2017

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

1 دی 2017

نویسنده: مدیریت سایت
10 نظرات

29 دی 2016

نویسنده: مدیریت سایت
19 نظرات

27 دی 2016

نویسنده: مدیریت سایت
10 نظرات

25 دی 2016

نویسنده: مدیریت سایت
13 نظرات

22 دی 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

18 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

15 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
14 نظرات

13 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
14 نظرات

11 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
21 نظرات

8 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
10 نظرات

6 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
5 نظرات

4 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

1 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
14 نظرات

29 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
9 نظرات

27 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
33 نظرات

24 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
17 نظرات

22 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

19 آبان 2016

حضور شناگران تیم موج آزادی در المپیاد شنای دختران و استعداد یابی تهران

بچه های تیم میتوانند نظرهای خود را در این قسمت ارائه دهند

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

13 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

10 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

8 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
9 نظرات

6 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
17 نظرات

3 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
15 نظرات

1 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
13 نظرات

30 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

28 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
16 نظرات

25 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

23 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

22 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
3 نظرات

18 مهر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

16 مهر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
7 نظرات

14 مهر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

11 مهر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
18 نظرات

23 شهریور 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

21 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
7 نظرات

18 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
10 نظرات

16 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
14 نظرات

14 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
17 نظرات

11 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

9 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

7 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
2 نظرات

7 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

2 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
9 نظرات

2 مرداد 2016

برگزاری اردوی ورزشی تفریحی تیم در پارک چیتگر و سوارکاری آریاسب همراه هادی ساعی

دیروز بچه های تیم بهمراه مادران عزیز خود و کادر سرپرستی تیم در مجموعه جنگلی چیتگر اردوی تفریحی و ورزشی برگزار کردند.

در این روز زیبا ، تمرینات ورزشی برای بالا بردن آمادگی جسمی و روحی به بچه ها داده شد. در پایان هم به همراه هادی ساعی قهرمان عزیزمون در مجموعه سوارکاری آریاسب ساعات خوبی رو گذراندند.

گوشه ای از تصاویر اینروز در اینجا نمایش داده شده ات.

نویسنده: مدیریت سایت
18 نظرات

31 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

28 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

26 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
18 نظرات

24 مرداد 2016

اعضای فعال تیرماه تیم شنای دختران موج : بـهار تقـوی - یگـانه قـاسمـی-آتنا حاجی رضایی-آناهیتا نوروزی

       آتنا  آناهیتا

البته از دیگر دوستان که مطالب و نظرات خود را قرار دادند ممنون هستیم  و امیدواریم در ماه آینده نام آنها را در فعالترین ها ببینیم.

نویسنده: مدیریت سایت
1 نظرات

24 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
10 نظرات

21 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

19 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
15 نظرات

17 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
17 نظرات

14 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
13 نظرات

12 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
13 نظرات

10 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
18 نظرات

5 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
18 نظرات

3 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
21 نظرات

30 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
19 نظرات

28 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
16 نظرات
RSS